Čo je repasácia

Repasácia a remarketing sú efektívnym nástrojom pre predĺženie životného cyklu počítačového vybavenia. Predpokladaná doba životnosti počítačového vybavenia sa v súčasnosti pohybuje okolo 3-4 rokov. Ani vo vyspelých ekonomikách nie je vždy možné zabezpečiť obmenu počítačového hardvéru v takomto cykle, preto sa využívajú nástroje na predĺženie jeho užitočného života. Po repasácii a upgrade je možné predĺžiť životnosť na 6-7 rokov podľa účelu využitia.

Repasácia a remarketing použitej výpočtovej techniky musia nastať v optimálnej fáze životného cyklu, čo je okamih, kedy je zariadenie z hľadiska technickej resp. morálnej životnosti nevhodné pre ďalšie používanie u zapojenej organizácie, na druhej strane je však uplatniteľné pre využitie u iných používateľov, resp. na trhu. Určenie počítačového vybavenia vhodného na repasáciu a remarketing je predmetom analýzy technologickej a trhovej situácie. Rozhodnutie o tom, ktoré zariadenia budú vyčlenené na repasáciu a remarketing je v kompetencii našich odborníkov, ktorí s tým majú dlhoročné skúsenosti.

Podľa analýzy je vhodné repasované počítačové vybavenie umiestňovať predovšetkým v školách. V súčasnosti je potrebné výrazné zvýšenie počtu počítačov na školách, pričom nízke obstarávacie náklady by tejto potrebe mohli napomôcť. Je potrebné zvážiť skutočnosť, že pre edukačné účely sú síce potrebné počítače s multimediálnymi možnosťami, avšak súčasný počet žiakov na jeden počítač je nedostatočný a je lepšie v prechodnom období dodať radšej repasované počítače ako žiadne. Na druhej strane je potrebné zabrániť tomu, aby sa školy stali úložiskom počítačového odpadu, preto je potrebné proces transferu počítačového vybavenia do škôl odborne manažovať.

Proces repasácie (refubrishingu) pozostáva z nasledovných činností:

  • profylaktika (vnútorná a vonkajšia) a drobné opravy
  • testovanie (identifikácia prípadných závad)
  • kalibrácia (nastavenie na továrenské hodnoty)
  • parametrizácia (zaevidovanie reálnych parametrov)

Naša spoločnosť sa preto snaží zabezpečiť dodatočné množstvo kvalitných repasovaných počítačov pre školy.