Experiment k NOVA5000

Pripravili sme pre Vás sériu experimentov, ktoré Vám ulahčia prácu s NOVA5000 a senzormi určenými k tomuto zariadeniu:


Pokus

Vodivosť roztoku NaCl

Obrázok 1

Úvod

Rozpúšťanie soli vo vode uvolňuje ióny podľa nasledovnej rovnice:
NaCl(s) ---> Na+ (aq) + Cl- (aq)

V tomto pokuse budeme skúmať vplyv zvyšovania koncentrácie NaCl na vodivosť roztoku.
Budeme merať vodivosť pozorovaného roztoku pridávaním koncentrovaných kvapiek NaCl.

Pomôcky

- Nova5000
- 200 ml destilovanej vody -(Water)
- Senzor vodivosti (0-20 mS) -(Conductivity sensor)
- 250 ml sklenená banka -(Glas flask)
- 50 ml roztoku chloridu sodného
- Magnetický miešač -(Magnetic Stirrer)
- Ochranné okuliare

Postup nastavenia pomôcok

1. Spustite MultiLab.
2. Pripojte senzor vodivosti do VSTUP 1[Input 1 (I/O-1)] na prístroji Nova5000.
3. Zostavte pomôcky ako je znázornené na obrázku 1.
4. Stlačte Setup na hlavnom panely a naprogramujte zapisovač údajov podľa nasledujúceho:

Nastavenia zapisovača údajov

Senzory: Vstup 1: Teplota (-25 °C to 110 °C)
Intenzita: Manual
Vzorky: 20 vzoriek

Postup pokusu

1. Obstarajte si a noste okuliare.
2. Nalejte 40 ml destilovanej vody do banky a položte na magnetický miešač.
3. Vložte senzor vodivosti do vody v banke.
4. Stlačte Run na hornom panely pre začatie zaznamenávania hodnôt vodivosti
roztoku v banke.
5. Získavate údaje manuálne: Stlačte Run vždy keď chcete zaznamenať novú hodnotu.
6. Začnite miešať vodu v banke.
7. Pridajte jednu kvpaku slaného roztoku do destilovanej vody. Dôkladne premiešajte.
8. Stlačte Run na zmeranie vodivosti roztoku v banke.
9. Pokračujte s postupom, pridávaním slaného roztoku po jednej kvapke (až po 10) a meraním vodivosti.
10. Zmeňte intenzitu mišania počas pokusu a pozorujte jej efekt na intenzite vodivosti.
11. Stlačte Stop na hornom panely pre ukončenie získavania dát.
12. Uložte dáta stlačením Save na hornom panely.

Analýza údajov

Vypočítajte intenzitu zmeny vo vodivosti získanej z procesu:
1. Použite kurzor na vybratie požadovanej intenzity.
2. Stlačte Linear fit na hlavnom panely. Rovnica sa zaobrazí
v informačnej tabulke na spodku grafického okna.
3. Sklon grafu je intenzita zmeny vo vodivosti.

Dole je ukázaný príklad grafu vodivosti a jej zmeny získaný z tohoto pokusu..

Otázky

1. Popíšte zmenu vodivosti roztoku podľa pridávania kvapiek slaného roztoku.
2. Aký je matematický vzťah medzi vodivosťou a koncentráciou?
3. Aký bol vplyv zmeny intenzity miešania na vodivosť? Vysvetlite.

Ďalšie návrhy

Namiesto slaného roztoku NaCl použite roztok CaCl2 (s rovnakou koncentráciou).

TopSoft BSB s.r.o, 19. Apríl 2009