Čo je Sanako?

Sanako logo

1 Úvod

Technologicky podporované spôsoby učenia sú vo vzdelávacom procese stále bežnejším javom. Existujú pre to rôzne dôvody, ale vo väčšine prípadov sa v dnešnej dobe integrácia technológií zavádza s cieľom rozšíriť a zdokonaliť vyučovací proces na strane vyučujúceho aj učiaceho sa. Keďže dobre plánovanou integráciou technológie možno získať množstvo výhod, mnohé vzdelávacie ustanovizne vynakladajú úsilie a investujú do modernizácie svojho vzdelávacieho prostredia.

Výhody takéhoto technologicky podporovaného prostredia možno rozdeliť do troch kategórií: organizačné, pedagogické a individuálne. Organizačné výhody sa týkajú zdokonalenia možností plánovania kurikula vo viacerých režimoch, rozšírenia rozsahu lekcií a pracovných režimov a zjednodušenia určitých každodenných procedúr v škole. Pedagogické výhody sú sústredené okolo myšlienky, že konkrétne vzdelávacie činnosti sa dajú modifikovať tak, aby sa hodili rôznym študentom, a aby im zároveň poskytli študijné prostredie, v ktorom sa budú učiť nielen zručnosti týkajúce sa priamo daného predmetu, ale tiež zručnosti potrebné v neskoršom štúdiu a v živote. Z pohľadu jednotlivých učiteľov môže byť nová vyučovacia infraštruktúra motivujúcou úlohou a príležitosťou na osobný rozvoj. Z pohľadu jednotlivých študentov otvorené vyučovacie prostredie ponúka priestor pre voľbu v súlade s tým, čo pri učení najviac preferujú / potrebujú, a pre individualizované pracovné tempo a režim.

V celku sa dá povedať, že modernizované vzdelávacie prostredie spája organizačné ciele a stratégie s pedagogickými vylepšeniami do balíka, ktorý ponúka pridanú hodnotu učiacim sa v každom veku a v rôznych fázach ich študijnej kariéry.

2 Flexibilné učenie sa

Študenti v dnešnej dobe predstavujú stále heterogénnejšiu skupinu: aj v bežnej triede môžu mať veľmi rozdielne kultúrne a historické pozadie, môžu tiež mať rôzne druhy porúch učenia alebo jednoducho majú pri učení rôznu úroveň záväzku a motivácie. Sú tu tiež dospelí poslucháči, ktorí si potrebujú doplniť svoje skoršie vzdelanie a často hľadajú rovnováhu medzi štúdiom a pracovným životom. Všetky tieto rozdielne kategórie učiacich sa môžu veľa vyťažiť z individualizovaných vyučovacích spôsobov, ktoré im ponúkajú podporu pre učenie sa a príležitosti na preukázanie ich silných stránok a napredovania. Poskytnúť rôznym študentom individualizované spôsoby učenia sa s líšiacimi sa cieľmi a úlohami, je veľmi ťažké, ak nie nemožné, v tradičnej triede a len s tradičnými metódami vyučovania.

Flexibilita študijného prostredia sa dá tiež považovať za otázku kvality vo vzťahu k študijným príležitostiam a výsledkom. Čím väčšiu podporu jednotliví študenti dostanú, tým väčšie sú ich šance na úspech v učení sa. Flexibilita v doslovnom zmysle slova taktiež otvára otázku polohy študijného prostredia a časové hľadisko. Študijné príležitosti presahujú formálne vyučovacie hodiny a umožňujú tak študentom pracovať s danými materiálmi a myšlienkami aj osamote.

Keď to zhrnieme, flexibilita a individualizované učenie sa sú jadrom študijného prostredia dnešnej doby. To neznamená izoláciu a kategorizáciu, ale organizačné a pedagogické štruktúry, ktoré ponúkajú študijné príležitosti rôznym typom študentov v rozličných druhoch študijných prostredí.

3 Pedagogické hľadisko – modely učenia sa

Všetky zmeny študijného prostredia by mali mať za najvyššiu prioritu zdokonalenie najpoužívanejších pedagogických postupov, čo má viesť ku kvalitnejšiemu učeniu sa. Sú určité prvky, ktoré boli výskumom dokázané ako centrálne pre vytvorenie prostredia na úspešné štúdium. O týchto prvkoch pojednávajú nasledujúce odseky.

Prístupy zamerané na študenta sa považujú za nevyhnutné pre efektívne učenie sa. Tieto prístupy povzbudzujú účasť študentov, ich interakciu a kreativitu v cvičných skupinách: medzi rovesníkmi a spoločné získavanie poznatkov. U študentov sa podporuje aktivita v študijnom procese a v obsahu učiva sú relevantné skúsenosti z ich vlastného sveta. Mladší žiaci v základných školách sú kreatívni poslucháči, ktorým pomáhajú pedagogicky univerzálne prístupy k učeniu, pokiaľ sú učebné úlohy navrhnuté tak, aby vyhovovali ich úrovni zručností a poznatkov. Nakoľko skorá výučba cudzích jazykov a komunikačných zručností sa ukázali ako obohatenie lingvistického a kultúrneho povedomia detí, odporúča sa, aby výučba cudzích jazykov začínala už na prvom stupni základných škôl. Výučba a prístup k jazykom v tomto štádiu sa realizuje najmä prostredníctvom hier a zábavy, pre ktoré sa univerzálne technologicky rozšírené prostredie hodí bez väčšej námahy. Technológia sa pre mnohé z detí stala každodennou záležitosťou a použitie rôznych technológií je prirodzenou zložkou ich činností a sociálnej existencie.

Významové učebné úlohy sú úlohy s otvoreným koncom, ktoré nemajú vopred dané odpovede alebo fixované spôsoby riešenia. Takéto úlohy umožňujú študentom prevziať zodpovednosť za proces, ktorý sami vedú a istým spôsobom aj kontrolujú. Takýmto spôsobom sa obsah učiva a študijné aktivity stávajú autentickejšími a zároveň prikladajú hodnotu vlastnej mienke študenta. V niektorých fázach a na niektorých úrovniach je samozrejme zmysluplnejšie uchýliť sa k prístupom zameraným viac na učiteľa a nezabúdať pritom na zameranie na proces učenia, nielen na výsledky.

Učenie sa pre život a učenie sa, ako sa učiť, sú dôležitými aspektmi vzdelávacieho procesu. V pedagogicky dobre navrhnutom, viacrežimovom študijnom prostredí sa študent naučí tiež zručnosti, ktoré mu pomôžu stať sa autonómnym a sám sa rozhodovať. Čím otvorenejšie a univerzálnejšie študijné aktivity sú, tým viac študenti potrebujú prevziať kontrolu nad svojím učením sa. Takým spôsobom si rozvinú metakognitívne zručnosti, ktoré im potom zas pomôžu prispôsobiť sa novému študijnému prostrediu a odlišným očakávaniam pri učení sa.

4 Integrácia technológie

Spôsoby integrácie sa líšia v závislosti od kontextu, ale celkové ciele musia byť jasne definované a potvrdené na organizačnej úrovni. V reálnom študijnom prostredí použitie technológií na učenie sa pomáha navrhovať študijné postupy lineárnejším a flexibilnejším spôsobom z perspektívy vyučujúceho aj učiaceho sa. Integrácia by preto mala vychádzať z potrieb vyučovacej praxe v spojitosti s potenciálom rôznych technológií. Pri výučbe jazykov možno integrovať mnoho rôznych nástrojov do funkčného systému, v ktorom sa cvičia a učia rôzne komunikačné a jazykové zručnosti. Už dávno pred zavedením sieťových vyučovacích riešení sa jazykové laboratóriá stali hlavným technologickým riešením výučby jazykov.

Je nepopierateľné, že aby bola jazyková výučba na strane vyučujúceho aj učiaceho sa efektívna, sú potrebné určité technické pomôcky a moderné vyučovacie materiály. Kvalita vyučovania prirodzene nezávisí len od týchto pomôcok, ale určité aktivity vyznievajú zvláštne a je nepraktické, niekedy úplne nemožné, vykonávať ich v prostredí klasickej triedy bez sieťového prepojenia. To platí zvlášť o aktivitách zameraných na počúvanie a hovorenie (so zameraním sa na výslovnosť, prozódiu, presnosť) Metódy a režimy vyučovania produktívnych zručností môžu byť značne uľahčené a zmysluplnejšie v prostredí jazykového laboratória.

5 Moderné jazykové laboratórium ako súčasť študijného prostredia

Súčasné jazykové laboratóriá sú na míle vzdialené laboratóriám z minulosti. Digitálna databáza, na ktorej sú vybudované, sa dá prispôsobiť mnohým rôznym druhom vyučovacích aktivít. Moderné laboratóriá umožňujú používať rôzne pedagogické prístupy, učiteľom vedenú, skupinovú aj individuálnu prácu. Študenti sa môžu zapojiť do rôznych aktivít v závislosti od ich potrieb pri učení sa a tieto aktivity možno navrhnúť tak, aby simulovali rozhovor v situáciách z reálneho života.

Moderné jazykové laboratóriá disponujú mnohými výhodami v porovnaní s prostredím klasickej triedy. Medzi hlavné výhody digitálnych jazykových laboratórií patria nasledovné:

  • Adaptabilita: Text, obrázky audio a video pomôcky možno ľahko integrovať a učiteľ môže použiť rôzne vyučovacie materiály podľa potrieb jednotlivých študentov či žiakov a podľa rôznych situácií.
  • Kombinácia rôznych aplikácií v študijnom prostredí je možná, nakoľko v laboratóriu je k dispozícii aspoň jeden počítač s prístupom k rôznym on-line aj off-line programom a nástrojom, s textovým editorom, prezentačnou grafikou a špecializovaným jazykovým softvérom.
  • Interaktivita: Študenti si môžu nahrať svoj vlastný hlas a prehrať si záznam, môžu pracovať v skupinách a mať interakciu jeden s druhým, ako aj s vyučujúcim.
  • Dostupnosť spätnej väzby od učiteľa vo forme ústnych komentárov a na požiadanie. Učiteľ môže študentom poskytnúť včasnú podporu a tak optimalizovať efekt učiteľskej intervencie a spätnej väzby.
  • Možnosť vytvoriť individuálne pracovné režimy a študijné ciele pomocou personalizovaných programov, v ktorých sa študijné úlohy líšia podľa potrieb študenta.
  • Možnosť vzájomného učenia sa, kde si študenti dávajú spätnú väzbu navzájom, vyučujú jeden druhého a učia sa jeden od druhého.
  • Riadené prostredie hodnotenia, nakoľko laboratóriá sa dajú použiť tiež ako spoľahlivý systém skúšania a sledovania pokroku študentov systematickým spôsobom.
  • Možnosť samoštúdia pomocou prístupu k prostriedkom mimo oficiálneho učebného času na báze samostatného prístupu.

Jazykové laboratóriá môžu využívať študenti v každom veku. Na základných a stredných školách má individuálna spätná väzba od učiteľa obrovskú hodnotu pre rozvoj jazykových zručností, nakoľko akékoľvek pretrvávajúce problémy s výslovnosťou či stavbou viet možno systematicky naprávať. Pokročilejším študentom zasa spätná väzba pomôže zdokonaliť svoje komunikačné zručnosti.

6 Udržateľnosť integrácie

Každá organizácia, ktorá plánuje investovať do technológií, potrebuje zvážiť otázky súvisiace s ich udržateľnosťou. Vo vzdelávacích ustanovizniach sú v centre záujmu vyučovacie postupy a spôsoby, ako danú technológiu včleniť do existujúcej infraštruktúry a kultúry.

Školenie učiteľov

Pedagogické aspekty a kvalita vyučovania sú kľúčové na zabezpečenie efektivity a udržateľnosti akýchkoľvek navrhovaných zmien študijného prostredia. To platí zvlášť pri zavádzaní nových technologických zariadení v školách. Samotné vybavenie nebude pôsobiť ako nástroj zmeny na zlepšenie kvality, ale skôr ako vyučovacia infraštruktúra, ktorá rozvoj umožňuje. Je to otázka zmeny kultúry a učitelia budú potrebovať podporu, aby si podľa toho vypracovali svoje vyučovacie postupy. Kúpa zariadení by preto mala byť vždy spojená s kvalitným školením a podpornými mechanizmami, ak to aj znamená výdavky navyše. V skutočnosti je značne drahšie investovať do technológie, ktorej potenciál sa dlhodobo nebude poriadne využívať (lebo učitelia ju neovládajú dosť dobre), ako vyčleniť prostriedky na rozvoj personálu. Školenie o používaní špecifickej technológie by malo byť synchronizované s viac pedagogicky orientovanými školiacimi programami, ktoré zabezpečia, že technológia prinesie zlepšenie učebného procesu a nielen nový spôsob, ako robiť staré veci. Školenie by malo taktiež zohľadňovať nové sociálne a kognitívne/konštruktivistické teórie učenia sa a ich vplyv na vyučovacie postupy.

Produkcia materiálov

Keďže vyučovanie zvlášť na základných a stredných školách je silne závislé na vyučovacích materiáloch, aj tie je potrebné adaptovať a modifikovať, aby sa hodili do rozšíreného študijného prostredia. Nové vyučovacie postupy nemožno uzavrieť do rozsahu existujúcich materiálov, je potrebné, aby boli podporené rôznorodejším výberom vyučovacích materiálov. V prípade jazykových laboratórií sa môžu študijné aktivity rôzniť podľa použitia rozličných typov audiovizuálnych záznamov, ale tiež v závislosti od nových vyučovacích plánov, v ktorých je začlenené využitie jazykových laboratórií pedagogicky moderným spôsobom. Učitelia budú potrebovať vedieť, ako vytvoriť nové a modifikovať staré materiály, aby mohli čo najlepšie a najefektívnejšie využiť nové vybavenie.

7 Zhrnutie

Táto štúdia poskytuje prehľad kľúčových faktorov technologicky podporovanej výučby jazykov so špeciálnym zameraním na jazykové laboratóriá. Hlavné body, ktoré boli uvedené, všetky podporujú citlivú integráciu technológie už od základných škôl. Integrácia sa stavia na základe, pri ktorom sa seriózne vzali do úvahy organizačné a pedagogické aspekty, ako aj zameranie na učiaceho sa.