Naše riešenie

Stiahnite si prezentáciu nášho riešenia: eedu.ppt.

Úvod

E – vzdelávanie (e-learning) a jeho potenciál

Implementácia e – vzdelávania do každodenného procesu výuky sa často končí neúspechom práve pre nevhodný spôsob jeho použitia. V tom lepšom prípade iba nedostatočným využívaním plného potenciálu takýchto riešení. V horšom prípade úplným odmietnutím používania informačných technológií pri vyučovaní. Najčastejšej chyby sa dopúšťame už pri samotnom zaškolení pedagogických pracovníkov, ktorým poskytujeme neadekvátne a technicky orientované školenie. Výsledkom takejto situácie nie je väčšia dostupnosť vzdelávania a nových prístupov k učebným materiálom, ale naopak návrat k tradične pojatému vzdelávaniu ohraničenému stenami triedy.

Otvorenie virtuálnych priestorov novej dimenzie

E – vzdelávanie (e-learning) je spôsob ako využiť nové spôsoby komunikácie: počítačovú sieť, multimédiá, portály, vyhľadávače, elektronické knižnice, dištančné vzdelávanie ako i webové virtuálne triedy vo vzdelávacom procese. Žiaci a študenti tak získavajú počítačovú gramotnosť, ktorá je už v dnešnej dobe úplnou nevyhnutnosťou.

Každá inštitúcia, ktorá chce udržať krok s dobou, alebo dokonca určovať trendy nielen vo vzdelávaní, čelí mnohým výzvam. Najzložitejšou otázkou je: „Ako sa dajú skĺbiť protikladné požiadavky tejto doby do jedného celku?“. My sa pokúšame nájsť túto odpoveď ako pedagogický pracovníci i ľudia, ktorý sa zaoberajú informačnými technológiami a ich efektívnym nasadením vo vzdelávaní a manažmente vzdelávacích inštitúcií.

Ak chceme využiť silu kolesa, musíme uzavrieť kruh a navyše mať stred, okolo ktorého bude rotovať. Úspech e – vzdelávania bude vždy závisieť od spôsobilosti školy, rodičov, detí a vzdelávacích inštitúcií a ich schopnosti efektívne a súbežne spolupracovať. Spájajú tých, ktorí sa vzdelávajú s tými, ktorí vzdelanie poskytujú a ostanými komunitami v globálnom meradle. Zároveň nás nútia prehodnotiť zámer a architektúru našej vzdelávacej infraštruktúry od úplných základov. E – vzdelávanie nemôže a ani nechce nahradiť triedu, ale má potenciál významne zmeniť zámer a funkciu klasickej triedy. Tento potenciál nám ponúka inovatívne prehodnotenie spôsobu a dostupnosti výuky, aj tým, že sa nemusíme obmedzovať na obdobie medzi 5 a 18 rokom veku, ale na celoživotné kontinuálne pôsobenie.

E – vzdelávanie - trh hojnosti

Obsahový portál ponúka širokú škálu zdrojov. Jeho veľkou výhodou je „bezbariérovosť“, pretože ruší klasické ponímanie vzdelávania v priestore obkolesenom štyrmi stenami. Každý účastník si má možnosť vybrať, kedy a čím sa bude zaoberať. To samozrejme vytvára väčší tlak na pedagogických pracovníkov, ktorí musia mať tento aspekt na pamäti a prispôsobiť mu výuku. Rovnako ako na trhu, ani tu si nemôžete dovoliť ponúkať starý tovar. Niežeby staré nevyhnutne znamenalo zlé, ale musíte omnoho dynamickejšie reagovať na požiadavky. Zároveň vám to dáva slobodu, pretože v danom predmete môžete do výuky implementovať nové poznatky i pedagogické prístupy. Ďalšou výhodou je možnosť relatívne neformálnej diskusie. Každý účastník si tu môže otestovať svoje komunikačné schopnosti a priestor sa otvára i tým menej odvážnym. Navyše v duchu demokracie je tento priestor riadený zodpovednou osobou a umožňuje vám precvičiť si aj manažérske schopnosti. V neposlednej rade vám táto interakcia napomáha byť v dobrej kondícii a neustále vás núti reagovať na nové podnety. Stále sa obohacujete o nové zručnosti a zvyšujete svoju gramotnosť na poli informačno – komunikačných technológií.

Koncepcia vzdelávacieho portálu

  • Naše riešenie sa snaží byť komplexným a modulárnym. Portál je zložený z troch základných prvkov.
  • Verejná časť slúži hlavne na prezentáciu školy ako marketingový nástroj prístupný širokej verejnosti.
  • Privátna časť, kde je hlavné ťažisko portálu a do ktorého majú prístup iba registrovaní členovia komunity: žiaci, rodičia, učitelia, externisti a administratíva. Tu kladieme mimoriadny dôraz na zabezpečenie bezpečnosti komunikácie a obsahovej časti. Tu sa nachádzajú nástroje na komunikáciu, testy, štatistické nástroje, kalendár, nástroje na plánovanie, virtuálna trieda a on-line kolaborácia.
  • Administratívna časť slúži hlavne administratívnym pracovníkom školy ako i manažmentu zdrojov v rámci školy.
Ponúkame riešenie bezpečnej komunikácie.

Riešenie Verejnej časti

Verejne dostupná časť projektu je variabilná. Dá sa k nej pristupovať ako samostatnej a samonosnej časti. Obsahová časť je menežovateľná prostredníctvom CMS – content management system (systému na manažment obsahu). Tu v závislosti od verzie a nárokov jednotlivých užívateľov je možné meniť farebnú škálu web prezentácie, písmo, obrázky, pridávať rôzne prílohy napr. multimediálne. Tu je priestor pre školy kde majú možnosť oboznámiť so životom v škole. Môžu sa tu publikovať príslušné vzdelávacie štandardy, práce študentov, prípadne ponuky na pracovné príležitosti, kalendár udalostí. Ak by niekto prejavil záujem byť informovaný môže poskytnúť svoju e-mailovú adresu a škola bude mať možnosť zasielať informačný list. Taktiež je tu priestor na predstavenie rôznych projektov do ktorých je škola zapojená, či osloviť nádejných sponzorov. Cez verejnú časť sa dá sprístupniť súkromná časť prostredníctvom zadania hesla tzv. nalogovaním – prihlásením sa. Prístup je umožnený len zaregistrovaným užívateľom.

Riešenie Privátnej časti

Tu je ťažisko celého projektu. Táto časť je tiež nezávislá a nepotrebuje žiadnu inú časť. V závislosti od úrovne prístupu – role v rámci portálu je užívateľovi sprístupnená jeho sekcia s príslušnými nástrojmi. Celý portál je modulárny a jednotlivé moduly sa dajú pridávať. V začiatočnej fáze sa dá začať s tzv. „Základnou verziou“. Tá by sa dala definovať stručne ako Obsahový portál. To znamená že má nasledovné funkcie:

  • Portál mail: každý užívateľ môže v rámci portálu v závislosti od role posielať správy s prílohou maximálne 2 MB. V rámci bezpečnej komunikácie sa správy nedajú posielať smerom von ani prímať. Teda nejedná sa o klasický e-mail. Študent môže poslať napr. domácu úlohu.
  • Fórum: je to forma diskusie na rôzne témy. Táto diskusia nie je anonymná. Učiteľ môže zverejniť tému a zároveň je aj moderátorom danej témy. Tu sa žiaci majú možnosť naučiť vyjadrovať svoje názory primeranou formou.
  • Kalendár: tu je možnosť publikovať rôzne správy do verejného kalendára, ktorý je prístupný aj prostredníctvom verejnej časti. Prípadne publikovať udalosti, ktoré môže vidieť iba príslušná skupina užívateľov (učitelia, žiaci, rodičia atď.). Ďalšie možnosti sú v oblasti manažmentu napr. zdrojov, tried, zastupovanie, či dozor na prestávkach. Táto sekcia je prístupná najmä učiteľom a vedeniu školy alebo administratívnym pracovníkom.
  • Učebné materiály: distribúcia školských novín v elektronickej podobe, publikovanie poznámok alebo rozširujúcich výukových textov.